Institutii Responsabile - Autoritate de ManagementAutoritatea de Management este organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare din Instrumentele Structurale.

 

Sunt constituite autoritati de management pentru:

- Cadrul de Sprijin Comunitar

- Programele Operationale Sectoriale

- Fondul de Coeziune

- Initiativa Comunitara INTERREG

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) 2007-2013 este desemnat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate acestui program.

 

Atributii principale ale AM POR:

 

- Elaboreaza programul operational si documentul cadru de implementare in corelare cu obiectivele si prioritatile stabilite prin Planul National de Dezvoltare si asigura implementarea acestora in conformitate cu recomandarile Comitetului de Monitorizare, cu regulamentele Uniunii Europene si cu principiiile politicilor comunitare in domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului, egalitatii de sanse

- Elaboreaza si actualizeaza Manualul de proceduri interne, ghidurile si alte documente in functie de nevoile programului

- Elaboreaza criteriile de selectie si metodologia de evaluare a proiectelor si le supune aprobarii Comitetului de Monitorizare

- Dezvolta capacitatea de gestionare eficienta si de realizare a parteneriatelor in cadrul structurilor implicate in implementarea POR 2007-2013

- Constituie, prezideaza si asigura secretariatul Comitetului de Monitorizare pentru POR

- Coopereaza cu alte ministere, organisme ale sectorului public si parteneri socio-economici pentru a corela implementarea POR cu celelalte programe operationale sectoriale

- Realizeaza acorduri cu Organismele Intermediare pentru delegarea de atributii in scopul implementarii POR la nivel regional

- Asigura informarea cetatenilor si mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene in derularea programelor si constientizarea potentialilor beneficiary si a organizatiilor profesionale cu privire la oportunitatile generate de implementarea programelor

- Raporteaza Comitetului de Monitorizare progresul inregistrat in implementarea POR si respectarea acordurilor cu Organismele Intermediare

- Elaboreaza si asigura implementarea adecvata a procedurile de organizare si functionare ale Comitetului Regional pentru Evaluare Strategica si Corelare

- Ia decizia finala privind aprobarea proiectelor pentru finantare si transmite aceasta decizie Organismelor Intermediare

- Primeste de la Organismele Iintermediare si verifica rapoartele de progres ce insotesc cererile de plata de la beneficiari, pentru a autoriza cheltuielile eligibile

- Verifica la fata locului proiectele finantate prin POR

- Desfasoara evaluari permanente si ad-hoc ale POR

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de AM POR a semnat cu ADR Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR la nivelul Regiunii Nord-Est, un Acord Cadru prin care se stabileste cadrul general de implementare a POR in Romania, la nivel regional, prezentand responsabilitatile si atributiile AM si OI, precum si atributiile delegate de catre AM catre OI, in scopul implementarii POR.  

 

Contact AM POR:

 

Ministerul Dezvoltarii Regonale si Administratiei Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5

Tel:(+40 37) 211 14 09

E-mail: info@mdrap.ro

Website: www.mdrap.ro